FAQs

ENGLISH BELOW!

På denne side finner du et overblikk over de spørsmål som oftest blir stilt.
Hvis du ikke finner det du leter etter, er du velkommen til å sende ditt spørsmål til post@garnhimmelen.no

 

Hvor sendes varene fra?
Alle ordre sendes fra Norge.

 

Hva følger med i strikkepakken?
I strikkepakker følger det med garn og strikkeoppskrift. Strikkepinner er valgfritt da ikke alle trenger disse. Pinnene som anbefales til strikkepakken vises inne på den aktuelle genseren du ser på.

Noen strikkeoppskrifter finnes foreløpig kun i boken MYK STRIKK som du også finner på nettsiden. Da kommer strikkepakken uten strikkeoppskrift. Det er da evt beskrevet over og under bildet, samt på knappen hvor du bestiller.  

 

Hvis jeg bare kjøper oppskrift, hvordan vil jeg motta den?
Om du kun kjøper strikkeoppskrift så vil du få denne tilsendt rett etter bestilling som nedlastbar fil til den mailen du registrerer. Hvis du ikke mottar mail, så er det oftest fordi mailen ikke er riktig notert, eller at den ligger i søppelmail. Dobbeltsjekk derfor at du har notert riktig mail før du sender din bestilling.

 

Hva gjør jeg når jeg ikke klarer å laste ned filen?
Det kan være lurt å prøve en annen nettleser. Google Chrome kan ofte hjelpe. Det kan også være lurt å bruke pc og ikke mobil. Hvis du likevel ikke får åpnet så kan du sende mail til post@garnhimmelen.no. Du vil få svar på din mail så fort som mulig. Ved kampanjer eller ekstra travle dager så kan det ta noe lenger tid. 

 

Hvordan kan jeg betale?
Hos Garnhimmelen kan du betale med kort, PayPal, Vipps og Klarna.

Når du trykker «gå til betaling» så kommer du til betaling med PayPal. Noterer du ned navn og adresse vil du på neste side få andre betalingsalternativer.

 

Hva koster porto?

Standard porto med pose på dør er kr 79,-

Porto med sporing koster kr 129,-

I Norge er det gratis frakt over kr 1500,-

 

Angrefrist & retur av varer
Ønsker en å returnere varen må dette skje innen 14 dager etter at varen er mottatt. Du sender da din strikkepakke i retur til adressen som står på esken. Ved retur av strikkepakke vil ikke strikkeoppskriften bli refundert, uavhengig av om oppskriften som ligger i esken blir sendt i retur.  

Garnhimmelen har ikke fri retur. Returkostnader dekkes av forbrukeren (jf. Angrerettsloven § 15 første ledd). Retur er kun akseptert om varen/nøstene er mulig å selge videre. Send derfor ikke nøster i retur i pose som ødelegger bandrollerne. Nøster må heller ikke lukte røyk eller lignende.

Ved retur av varer pga feil adresse er notert, umerket postkasse eller lignende, belastes Garnhimmelen med 69,- fra Bring. Ved retur av denne årsak, vil dette beløpet ikke bli refundert dessverre. Vær derfor nøye med å notere riktig adresse.

Uavhentede pakker bestilt til hentested belastes med ny porto til Garnhimmelen fra Posten ved retur, og vil derfor ikke bli refundert. Dette blir da trukket fra evt retur.

 

Hvorfor er porto til utlandet så dyrt?
Jeg sender mye til utlandet, da spesielt Danmark. Jeg sender kun pakker til utlandet med sporing og dette er kostbart. Jeg betaler opp mot 420,- for porto til utlandet, og sponser derfor porto endel slik at det blir standard porto kr NOK 299,-.

 

Kommer det toll på pakker til utlandet?
Når du handler på nettsiden fra utlandet, vil momsen trekkes fra automatisk i kassen. Denne må du betale ved import av pakken. Det tilkommer nok også et lite gebyr til posten som er vanlig, men sjekk med tollmyndighetene i ditt land.

Ønsker du å returnere din strikkepakke grunnet toll, eller den ikke er avhentet etc, vil faktisk utlagt frakt ikke bli refundert ved mottakelse av pakken. Refusjon utstedes når pakken er returnert til Garnhimmelen.

 

ENGLISH

On this page you will find an overview of the most frequently asked questions.
If you do not find what you are looking for, feel free to send your question to post@garnhimmelen.noWhere are the knitting kits sent from?
All orders are sent from Norway.What is included in the knitting kit?
Knitting kits includes yarn and knitting pattern. Knitting needles are optional as not everyone needs them. 


If I only buy knitting patter, how will I receive it?
If you only buy a knitting pattern, you will receive this immediately after ordering as a downloadable file to the email you register. If you do not receive mail, it is most often because the mail is not listed correctly, or that it is in junk mail. Therefore, double check that you have noted the correct email before sending your order. If you need English pattern, please send an email to post@garnhimmelen.no with orderconfirmation, and I will send you an English version.What do I do when I am unable to download the file?
You may want to try another browser. Google Chrome can often help. You may also want to use a PC and not a mobile. If you still can not open, you can send an email to post@garnhimmelen.no. You will receive a reply to your email as soon as possible. For campaigns or extra busy days, it can take a little longer.


How can I pay?
At Garnhimmelen you can pay with cards, PayPal, Vipps and Klarna.

When you press "go to payment", you will be able to pay with PayPal. If you write down your name and address, you will find other payment options on the next page.What does postage cost?

Standard postage with bag on the door is NOK 79 in Norway.

Postage with tracking costs NOK 129 in Norway.

In Norway, there is free shipping over NOK 1500.

For shipping out of country, look further down.Withdrawal period & return of goods
If you want to return the item, this must be done within 14 days after the item is received. You then send your knitting kit in return to the address on the box. When returning a knitting kit, the knitting pattern will not be refunded, regardless of whether the pattern in the box is sent back. Garnhimmelen does not have a free return. Return costs are covered by the consumer (cf. the Right of Withdrawal Act § 15 first paragraph). Returns are only accepted if the item / balls can be resold. Therefore, do not send skeins in return in a bag that destroys the band rollers.

All expenses regarding shipping back and forth will not be returned. If goods are returned because the wrong address has been noted, Garnhimmelen will be charged NOK 69 from Bring. If returned for this reason, this amount will unfortunately not be refunded. Therefore, be careful to write down the correct address.

Unclaimed parcels ordered to a pick-up point are charged with new postage to Garnhimmelen from Posten upon return, and will therefore not be refunded. This will then be deducted from any return.


Why is postage abroad so expensive?
I send a lot abroad, especially Denmark. I only send packages abroad with tracking and this is expensive. I pay up to 420, - for postage abroad, and therefore sponsor postage part so that the standard postage is NOK 299, -.Will there be customs duties on packages abroad?
When you shop on the website from abroad, the VAT will be deducted automatically at checkout. You must pay for this when importing the package to your country. There is probably also a small fee for the postal service that is normal, but check with the customs authorities in your country.

If you want to return your knitting package due to customs, or it has not been picked up etc, shipping will not be refunded upon receipt of the package.All expenses regarding shipping back and forth will not be returned. Refunds will be issued when the package is returned to Garnhimmelen.